The Horse’s Farewell Gift (Uma no senbetsu)

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760‒1849)

Color woodblock print with metallic pigments and gauffrage details: shikishiban surimono, 7⅞ x 6⅝ in. (20 x 16.8 cm); 1822
Series: Everything Concerning Horses (Uma zukushi) 
Signed: Fusenkyo Iitsu hitsu 
Issued by the Yomogawa (Four Directions Group)
Poems signed: Tōkeisha Seigyū (Shizuunshii); Kanshōsai Takara no Tsuchimochi; Shinratei Manzō


← Go back to the exhibition page